Prevence kriminality

22. 4. 2024 Autor: Lukáš Jakubec

Prevence kriminality zahrnuje veškeré aktivity vyvíjené státními, veřejnoprávními i soukromoprávními subjekty směřující k předcházení páchání kriminality a snižování obav z ní. Patří sem opatření, jejichž cílem či důsledkem je zmenšování rozsahu a závažnosti kriminality a jejích následků, prostřednictvím omezení kriminogenních příležitostí, nebo působením na potenciální pachatele a oběti trestných činů. Jedná se o opatření sociální prevence, situační prevence, i informování veřejnosti o možnostech ochrany před trestnou činností a pomoci obětem trestných činů. Prevence kriminality úzce souvisí s prevencí dalších sociálně patologických jevů, z nichž k nejzávažnějším patří nejrůznější formy závislostí.

Strategie prevence kriminality zahrnuje následující 3 úrovně:

Republiková – vláda ČR, Republikový výbor pro prevenci kriminality, ministerstva a další státní instituce,

Krajská – krajské úřady,

Lokální – samosprávy měst a obcí

Republiková úroveň:

Republikový výbor pro prevenci kriminality je meziresortní iniciační, koordinační a metodický orgán zřízený při Ministerstvu vnitra. Předmětem činnosti je vytvářet a sjednocovat koncepci preventivní politiky vlády České republiky na meziresortní úrovni a metodicky napomáhat při její realizaci na všech úrovních veřejné správyVíce informací naleznete zde: Republikový výbor pro prevenci kriminality - Ministerstvo vnitra České republiky (mvcr.cz)

Odbor prevence kriminality Ministerstva vnitra - informace, kontakty, metodiky, dotační programy apod. k prevenci kriminality jsou k dispozici na webových stránkách Odboru prevence kriminality Ministerstva vnitra: Prevence kriminality – Prevence kriminality

Aktuálně platné republikové dokumenty v prevenci kriminality:

Krajská a lokální úroveň:

Královéhradecký kraj realizuje prevenci kriminality v samostatné působnosti, kdy dle § 1 odst. 4 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, „kraj pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů“. Kraje v rámci prevence kriminality, zejména prostřednictvím vytvořených pozic manažerů prevence kriminality, především koordinují aktivity v oblasti prevence kriminality na svém území, zprostředkovávají informace mezi ministerstvy a obcemi (místními manažery prevence kriminality), účastní se dotačního řízení Ministerstva vnitra (dále též „MV“) pro oblast prevence kriminality či v této oblasti realizují i vlastní dotační aktivity.

Na krajské úrovni působí v rámci Královéhradeckého kraje manažer prevence kriminality, který v rámci Krajského úřadu působí na odboru Sociálních věci, oddělení soc. práce, prevence a registrace sociálních služeb.

Manažer PK má k dispozici poradní Pracovní skupinu Prevence kriminality, kde jsou zástupci Policie ČR, Krajského úřadu, Probační a mediační služby, Městské policie, služeb sociální prevence. Jedná se o složky, které mají s tematikou prevence kriminality dlouholeté zkušenosti.

Kontakt: Mgr. Nikola Kozová, MBA, tel: 495 817 433, 725 574 672

Email: nkozova@khk.cz

Aktuální dokumenty k prevenci kriminality Královéhradeckého kraje:

Programy prevence kriminality na místní úrovni.

Představují systém metodické, koncepční a finanční podpory ze strany ústředních orgánů státní správy a samosprávy a podpory vzniku programů prevence kriminality v krajích, ve městech a obcích zatížených vysokou mírou kriminality a dalšími kriminálně rizikovými jevy. Podstatou těchto programů je součinnost orgánů státní správy, samosprávy, policie a nestátních neziskových organizací. Záběr programu je podmíněn místní situací v oblasti vývoje sociálně patologických jevů, potřebami, zájmem a schopnostmi lidí a finančními prostředky. Za realizaci programů prevence kriminality nesou odpovědnost obecní zastupitelstva.

MV pro podporu prevence na kriminality na místní úrovni vyhlašuje každoročně (v prosinci) dotační program. Žádosti do programu se zpravidla podávají od ledna do poloviny února: Podrobnosti zde: Vyhlášení Programu prevence kriminality na místní úrovni na rok 2021 - Ministerstvo vnitra České republiky (mvcr.cz)

Další užitečné odkazy k prevenci kriminality: