Informace dle ustanovení § 35 odst. 1 zákona č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií

23. 2. 2024 Autor: Dagmar Rybanská

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství zajišťuje agendu prevence závažných havárií v souladu se zákonem č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií, v platném znění, do kterého byla transformována Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/18/EU, tzv. SEVESO III. Tento zákon stanoví systém prevence závažných havárií pro objekty, v nichž jsou umístěny vybrané nebezpečné chemické látky nebo chemické směsi (dále jen "nebezpečné látky"), s cílem snížit pravděpodobnost vzniku a omezit následky závažných havárií na zdraví a životy lidí, hospodářská zvířata, životní prostředí a majetek v objektech a v jejich okolí.

Objekty, ve kterých jsou umístěny nebezpečné látky se s ohledem na jejich množství dělí na objekty skupiny A a skupiny B. V případě, že množství vybraných nebezpečných látek v objektu provozovatele přesáhne limity uvedené v tabulce I a II přílohy č. 1 k výše uvedenému zákonu, je provozovatel povinen zpracovat návrh na zařazení objektu do příslušné skupiny A či B. Krajský úřad na základě předloženého návrhu rozhodne o zařazení objektu do příslušné skupiny. Pokud množství umístěných nebezpečných látek v objektu nedosahuje stanovených limitů pro zařazení do příslušné skupiny, jedná se o tzv. nezařazený objekt.

Přehled základních povinností provozovatele objektu zařazeného do skupiny A

 • zpracovat bezpečnostní program a 1x za 5 let zajistit jeho přezkoumání
 • zajistit aktualizaci bezpečnostního programu na základě zákonných podmínek
 • zpracovat plán fyzické ochrany objektu
 • zajistit pojištění odpovědnosti

Přehled základních povinností provozovatele objektu zařazeného do skupiny B

 • zpracovat bezpečnostní zprávu a 1x za 5 let zajistit její posouzení
 • zajistit aktualizaci bezpečnostní zprávy na základě zákonných podmínek
 • zpracovat podklady pro stanovení zóny havarijního plánování a zpracování vnějšího havarijního plánu
 • zpracovat vnitřní havarijní plán
 • zpracovat plán fyzické ochrany objektu
 • zajistit pojištění odpovědnosti

Přehled základních povinností uživatele objektu (tzv. nezařazeného objektu)

 • zpracovat protokol o nezařazení a uchovat ho pro účely kontroly
 • zaslat protokol příslušnému krajskému úřadu, přesáhne-li množství nebezpečné látky 2 % limitního množství pro skupinu A
 • zajistit aktualizaci protokolu o nezařazení na základě zákonných podmínek
Dodržování preventivních bezpečnostních opatření přijatých k prevenci vzniku závažné havárie v objektu, soulad údajů uvedených v bezpečnostní dokumentaci se skutečností, vhodnost a dostatečnost prostředků zmírňujících možné dopady závažné havárie a další skutečnosti jsou krajským úřadem a příslušnými dotčenými orgány veřejné správy kontrolovány v rámci tzv. integrovaných inspekcí. Kontrola u provozovatele, jehož objekt byl zařazen do skupiny A, se provádí minimálně jednou za 3 roky, v případě objektů skupiny B se kontrola provádí nejméně jednou ročně.

Objekty zařazené do skupiny A

DUO CZ, s.r.o. (pdf, 480 kB, 13.3.2019 15:41)
- informace dle ustanovení § 35 odst. 1 zákona o prevenci závažných havárií

Kingspan a.s. (pdf, 541 kB, 13.3.2019 15:43)
- informace dle ustanovení § 35 odst. 1 zákona o prevenci závažných havárií.pdf

PetroMax Terminal a.s. (pdf, 523 kB, 13.3.2019 15:43)
- informace dle ustanovení § 35 odst. 1 zákona o prevenci závažných havárií

Objekty zařazené do skupiny B

ČEPRO a.s. (pdf, 714 kB, 13.3.2019 15:45)
- informace dle ustanovení § 35 odst. 1 zákona o prevenci závažných havárií

Tempo gas, a. s. (pdf, 266 kB, 21.6.2023 8:48)
- informace dle ustanovení § 35 odst. 1 zákona o prevenci závažných havárií

Kontroly u provozovatelů objektů zařazených do skupiny A nebo B

Mapa umístění objektů

Soubory ke stažení