Informace z ŽÚ pro podnikatele podle zák. o zemědělství

19. 4. 2024 Autor: Bc. Zadrobílek

Od nabytí účinnosti smlouvy o přistoupení ČR k EU (1.5.2004) je ve smyslu zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, podmíňeno podnikání v zemědělství zápisem do evidence zemědělského podnikatele na kterémkoliv obecním úřadě obce s rozšířenou působností. V Královéhradeckém kraji jsou pověřeny touto agendou obecní živnostenské úřady.

Podmínkou vydání osvědčení o zápisu do evidence je dosažení věku 18 let, způsobilost k právním úkonům, trvalý pobyt na území EU a znalost českého jazyka (neplatí pro občany EU). Tyto podmínky musí splňovat podnikatel – fyzická osoba a odpovědný zástupce právnické osoby. Naopak se neprokazuje bezúhonnost a odborná způsobilost.

Vyhledávat jednotlivé podnikatele v Evidenci zemědělského podnikatele lze na stránkách Ministerstva zemědělství (zde).